علی پورمند :: رزمایش شباب
رزمایش شباب
بازدید: 0
تاريخ : 1395/06/09

توصیه ی من به مسولین محترم کشور این است که به فکر اقتصاد باشید. منابع را به سمت آنجایی هدایت کنید که باید هدایت کرد؛ یعنی به سمت تولید چه تولید کشاورزی، چه تولید صنعتی. کشور با این عظمت، با این بزرگی، با این همه محصولات متنوع، آدم خجالت میکشد وقتی میبیند؛ انواع و اقسام میوه ی خارجی را در خیابان! پرتغال ما، سیب ما روی درخت میماند، آنوقت برویم میوه ی خارجی وارد کنیم؟! اینها را باید فکر کرد، اینها را باید کار کرد. امام خامنه ای (19/11/1394)